Informacje o projekcie

StartInformacje o projekcie
logowanie.png

Podstawowe założenia projektu

Projekt „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowany jest ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. W ramach projektu planowana jest realizacja 8 zadań odpowiadających modułom 1, 2, 3, 5 oraz 6 określonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację Zintegrowanych Programów Rozwoju dla uczelni wyższych:

 1. Moduł programów kształcenia uwzględniający modyfikację programów kształcenia służące dostosowaniu ich do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz włączenie wykładowców z zagraniczny w proces kształcenia (Moduł 1),
 2. Moduł podnoszenia kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (Moduł 2),
 3. Moduł realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów (Moduł 3),
 4. Moduł tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (Moduł 5),
 5. Moduł dotyczący realizacji działań w zakresie podniesienia kompetencji kadr uczelni oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią (Moduł 6).

W ramach modułu 1 zaplanowano modyfikacje programów nauczania służące ich dostosowaniu do wyzwań otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności wynikające ze zmian systemowych ochrony zdrowia i trendów demograficznych. W ramach modułu 2 będą przeprowadzone szkolenia dla studentów wspierające kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym. W ramach modułu 3 zostanie uruchomiony program stażowy dla studentów kierunku Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne. W ramach modułu 5 zostanie uruchomiony interdyscyplinarny program studiów doktoranckich. Z kolei w ramach modułu 6 zostanie uruchomiony program szkoleń służących poprawie kompetencji nauczycieli akademickich w obszarze dydaktyki. Wdrożone zostaną również nowe narzędzia zarządzania bazujące na zoptymalizowanych procesach, w tym dotyczące zarządzania procesem zapewnienia jakości kształcenia oraz zarządzaniu informacją edukacyjną. Uzupełnieniem powyższych działań będzie realizacja szkoleń w celu podniesienia kompetencji kadr zarządczych i administracyjnych Uczelni.

Podstawowe informacje o realizowanym projekcie

Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2010
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Nr działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Budżet Projektu 9 898 964,75 zł
Okres realizacji 1 czerwca 2019 r. – 31 grudnia 2023 r.

Cel główny oraz cele szczegółowe

Celem głównym projektu jest określenie założeń oraz wdrożenie wielomodułowego programu poprawy funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i optymalizacji procesów zarządczych poprzez realizację zintegrowanych działań w następujących aspektach funkcjonowania Uczelni:

 1. Dostosowanie programów studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez modyfikację wybranych przedmiotów i utworzenie nowych przedmiotów fakultatywnych oraz uruchomienie nowego programu studiów doktoranckich,
 2. Wzrost kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej zmierzający do poprawy jakości kształcenia,
 3. Podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla funkcjonowania tej grupy docelowej na rynku pracy poprzez realizację certyfikowanych szkoleń, tutoringu, wizyt studyjnych oraz staży dla pracodawców,
 4. Wzrost kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej m.in. w zakresie umiejętności zarządczych, zarządzania projektem, umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
 5. Wdrożenie nowych i optymalizacja istniejących procesów zarządczych i administracyjnych
Realizacja projektu przyczyni się wprost do realizacji celów szczegółowych PO WER m.in. w zakresie:
 1. Podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 2. Wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,
 3. Zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Zadania w ramach projektu zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić elastyczne dostosowanie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do potrzeb wynikających z wdrożenia tzw. ustawy 2.0. Dlatego celem projektu jest przede wszystkim poprawa kompetencji kadr zarządczych i administracyjnych, właściwe dostosowanie systemów zarządzania procesami głównymi do nowoczesnych standardów i wspomagającymi oraz ich wsparcie dedykowanymi narzędziami IT. Poprzez modyfikację programów kształcenia i wprowadzenie nowych treści programowych związanych z zmieniającym się systemem ochrony zdrowia zostanie uruchomiony i wdrożony proces kompleksowej reformy programów nauczania. Posłuży temu również wdrożenie nowych metod dydaktycznych.

Zadania realizowane w ramach projektu

Projekt został podzielony na osiem komplementarnych zadań:

Zadanie 1. Dostosowanie i realizacja zmodyfikowanych programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów (moduł 1)

1.Modyfikacja oferty dydaktycznej

– 80 zmodyfikowanych przedmiotów dydaktycznych, 80 zmodyfikowanych sylabusów oraz scenariuszy zajęć i zestawów prezentacji – 28 nowych fakultetów
- 28 nowych sylabusów + scenariuszy zajęć i zestawów prezentacji

2. Stworzenie laboratorium treningowego badań TK oraz MR dla kierunku elektroradiologia

3. Wprowadzenie mikroskopii wirtualnej do nauczania histologii, cytofizjologii, ultrastruktury komórek i tkanek oraz embriologii.

4. Modyfikacja przedmiotu Modelarstwo i rysunek realizowanego na kierunku Techniki Dentystyczne poprzez zakup oprogramowania CAD.

Budżet zadania: 1 145 776,87 zł


Zadanie 2. Włączenie wykładowców zagranicznych w proces kształcenia (moduł 1)

Wykładowcy z USA i Australii:
12 wykładowców z USA oraz Australii. Przykładowe jednostki zagraniczne, z których planuje się zaprosić wykładowców: National Institutes of Health (USA), University of Western Australia, Flinders University (Australia), University of Tennessee (USA), University of Cincinnati (USA). Wizyty rozplanowano na 4 lata.

Wykładowcy z krajów UE:
Zaplanowano łącznie włączenie 30 wykładowców z krajów Unii Europejskiej w dydaktykę realizowaną przez GUMed. Przykładowe jednostki zagraniczne z których planuje się zaprosić wykładowców: Uniwersytet Pierre i Marie Curie (Francja), Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania), Uniwersytet w Lund (Szwecja), KU Leuven (Belgia). Łącznie zaplanowano 30 wizyt przez 3 lata trwania projektu.

Wykładowcy z Turcji i Izraela:
3 wykładowców z Turcji i Izreala. Przykładowe jednostki zagraniczne z których planuje się zaprosić wykładowców: Baskent University (Turcja), Uniwersytet Bar-Ilan (Izrael). Łącznie zaplanowano 3 wizyty przez 3 lata trwania projektu.

Budżet zadania: 442 200,00 zł


Zadanie 3. Program poprawy kompetencji studentów (moduł 2)

 1. Program certyfikowanych szkoleń
 2. Zajęcia warsztatowe w formie projektowej
 3. Organizacja wizyt studyjnych

Budżet zadania: 1 337 720,00 zł


Zadanie 4. Przygotowanie i realizacja programu stażowego dla studentów kierunku Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne (moduł 3)

Program stażowy zostanie zorganizowany dla studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia kierunku Zdrowie Środowiskowe i Zdrowie Publiczne oraz studentów 1 i 2 roku studiów II stopnia ww. kierunków.

Liczba uczestników: 40 osób (20 os. x 2 edycje)

Budżet zadania: 404 240,00 zł


Zadanie 5. Uruchomienie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich (moduł 5)

Zaplanowano realizację następujących działań:
 1. Opracowanie zmodyfikowanego interdyscyplinarnego programu kształcenia doktorantów
 2. Realizacja zajęć fakultatywnych dla doktorantów
 3. Międzynarodowa, interdyscyplinarna szkoła letnia
 4. Szkolenia doktorantów
 5. Konferencje naukowe
 6. Wsparcie doktorantów poprzez stypendia oraz wsparcie realizacji projektów badawczych

Budżet zadania: 2 728 627,50 zł


Zadanie 6. Realizacja szkoleń w celu poprawy kompetencji kadr dydaktycznych oraz staży dydaktycznych (moduł 6)

Przewidziano szkolenia m.in. z zakresu:
 1. Język angielski oraz dydaktyka w środowisku wielokulturowym
 2. Dydaktyka oparta na metodologii zarządzania projektem
 3. Dydaktyka oparta na metodologii Peer-learning
 4. Dydaktyka oparta na metodologii tuto ringu
 5. Szkolenie z zakresu Problem-Based Learning
 6. Programy statystyczne
 7. Kurs e-learningu
 8. Kurs prezentacji multimedialnych
 9. Wykorzystanie baz danych w pracy dydaktycznej

Zaplanowano również 18 staży dydaktycznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Budżet zadania: 199 700,00 zł


Zadanie 7. Opracowanie koncepcji i wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią, zarządzania procesem zapewnienia jakości kształcenia oraz służących zarządzaniu informacją edukacyjną (moduł 6)

W ramach zadania przewidziano realizację następujących działań:

 1. Zakup licencji oprogramowania do obsługi HR i spraw pracowniczych, kompatybilnego z systemem TETA.
 2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT poprzez Mmodyfikację infrastruktury sieciowej oraz zakup zestawu wideokonferencyjnego
 3. Opracowanie i wdrożenie nowego narzędzia e-lerningowego
 4. Wdrożenia systemu zarządzania procesowego z zastosowaniem technologii ICT poprzez:

• Zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu przepływu pracy (silnik procesowy)
• Wynagrodzenie pracownika dedykowanego do modelowania procesów, ich projektowania w narzędziu informatycznym oraz wdrażania
• Licencja Designer ADONIS – 2 pakiety profesjonalnych licencji pływających

5. Extranet – dostosowanie narzędzia do potrzeb użytkowników

Budżet zadania: 1 947 258,50 zł


Zadanie 8. Realizacja szkoleń w celu podniesienia kompetencji kadr zarządczych i administracyjnych uczelni (moduł 6)

Przewidziano szkolenia w następujących kategoriach:

 1. Szkolenia wspierające profesjonalizację procesu zarządzania projektami oraz wdrożenie zarządzania procesowego Uczelnią
 2. Szkolenia na poprawę jakości obsługi studentów oraz gości anglojęzycznych
 3. Szkolenia z zakresu poprawy funkcjonowania Uczelni (PZP, PR i Marketing, Obsługa klienta wewnętrznego, rachunkowość)
 4. Szkoła Liderów

Budżet zadania: 793 536,00 zł